Slår et slag for frivillighet og mangfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Slår et slag for frivillighet og mangfold

Websidebilde_universell utforming

Hvordan kan vi sikre frivilligheten og mangfoldet? Hvordan kan vi sikre at alle sikres, og hvordan kan vi ta vare på og styrke den frivillige innsatsen som ofte ligger som et premiss for at samfunnet fungerer? Det er tema for konferansen "Østfold, mangfold og frivillighet" 2. mai i Sarpsborg

Formålet med konferanserekken er tredelt:
  • På den ene siden skal den stimulere til økt samarbeid mellom frivilligheten og offentlig sektor i arbeidet for å redusere fylkets sosiale ulikheter.
  • Dernest er formålet å heve statusen til det viktige arbeidet som frivilligheten gjør. Hvordan kan vi forstå deres innsats som noe mer enn summen av de mange tusen tiltak?
  • Til slutt skal konferanserekken benyttes til å gi innspill til rulleringen av fylkesplanen i Østfold, «Østfold mot 2050», som for første gang skal innarbeide strategier for frivillighetsutviklingen.
Problemstillinger som vil bli belyst på konferansen er:
  • Hvorfor går sosiale ulikheter i arv? Hvorfor må de bekjempes og hva bør være frivillighetens rolle i dette?
  • Hvordan kan Østfolds historie, herunder fylkets industrialisering, være med på å belyse samfunnsutviklingen og frivillighetsarbeidet i dagens Østfold?
  • Hvordan kan vi forstå betydningen av frivillighet i Østfold i lys av de siste års forskning om sosial kapital?
  • Hva er den frivillige sektors rolle og hvordan kan den samarbeide med det offentlige på best mulig måte?
Konferansen en oppfølging av Østfoldhelsas prosjekt «Helsefremmende lokalsamfunn». Dette prosjektet er initiert av Helsedirektoratet og følgende aktører i Østfold er med: Høgskolen i Østfold, Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, Fylkesmannen i Østfold, samt kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Marker og Trøgstad. 


Østfold, mangfold og frivillighet

- For ett år siden kom det en flyktningestrøm gjennom Europa. For mange ble det en oppvåkning. Den synliggjorde at stat, fylkeskommune og kommune ikke kan løse alle utfordringer alene. Noen ganger er sivilsamfunnet helt avgjørende for å håndtere problemer.Frivilligheten i Norge står sterkt, faktisk er vi regnet for å være verdensledende. Det er derfor grunn til å tro at dette også er et fortrinn for Østfold, når vi sammenligner oss med regioner i de fleste andre land. Men frivilligheten er i endring. Det er en tendens til at vi i noe grad beveger oss bort fra den tradisjonelle, organiserte frivilligheten til et engasjement som er mer preget av aksjonsbasert innsats. Sammen ønsker vi å drøfte hva dette kan bety for fylket vårt.

I mine mange år som fylkesordfører og ordfører, har det slått meg at vi ikke har vært flinke nok til å gi frivilligheten den statusen den fortjener. Ofte møter vi dugnadsånden på steder som idrettsarenaer, i kulturlivet eller i humanitære organisasjoner og lar oss begeistre. Men er vi flinke nok til å løfte blikket? spør fylkesordfører Ole Haabeth.

Velkommen!

NB! Det er gratis å delta, men du må melde deg på. Gjør det via denne lenken

Sist oppdatert: 19.04.2017 Fredrik Andreas Norland