"Europe 2020" - Østfold fylkeskommune internettportal
 

"Europe 2020"

EUs fremtidige regionalpolitikk fremkommer i et strategiforslag utarbeidet av Kommisjonen og det er kalt "Europe 2020". Forslaget ble vedtatt av Kommisjonen den 3. mars. Det Europeiske rådet behandlet forslaget i sitt møte i slutten av mars og sa seg enige i hovedelementene i strategien. Strategien skal nå tilbake til Kommisjonen og til debatt i Parlamentet. Europarådet skal behandle strategien endelig i juni i 2010.
 
Det står i strategiforslaget at det er tid for endring i Europa - finanskrisen har visket bort flere års økonomisk og sosial fremgang og strukturelle svakheter er blitt avdekket i Europas økonomi. EU ønsker nå å ta ansvar for sin egen fremtid. Denne strategien skal være svaret på de fremtidige utfordringene frem mot 2020. Kommisjonen har tatt frem tre satsingsområder:

  • Smart vekst: utvikle en økonomi som er basert på kunnskap og innovasjon
  • Bærekraftig vekst: fremme en mer ressurseffektiv, mer miljøvennlig og mer konkurransedyktig økonomi
  • Inkluderende vekst: legge til rette for høy sysselsetting med sosial og territoriell utjevning.

Det Europeiske Rådet diskuterte og godkjente strategien inklusiv 5 hovedmål i mars 2010. De 5 hovedmålene er innenfor følgende områder:

1. Høyere sysselsetting
2. Forbedrete rammebetingelser for FoU
3. Klima & Energi
4. Utdanning
5. Sosial integrering

Iverksetting og gjennomføring vil skje i en miks av handlinger på EU-nivå og i de enkelte medlemslandene. Kommisjonen vil foreta en effektiv overvåking av strategien gjennom årlige vurderinger og gjennom å arrangere debatter.  Kommisjonen vil være langt mer "hands on" for å følge opp denne strategien sammenlignet med Lisboa-strategien.

Link til strategien finner du her.

Det er utarbeidet en egen håndbok for iverksetting av strategien. Håndboken finner du her.

 

Sist oppdatert: 18.12.2013