EUs makro-regioner - Østfold fylkeskommune internettportal
 

EUs makro-regioner

"Europe's Macro-regions - Integration through territorial co-operation"

Eus makro-regionale strategier kan sees på som en ny type av EU-samarbeid eller som et instrument for å oppnå bedre samarbeid og integrasjon i EU. Hensikten med strategiene er å tilføre et rammeverk for en mer integrert politikk- utvikling på EU-, nasjonalt- og regionalt nivå. Noen sentrale politikk områder i strategiene vil være territoriell samhørighet, maritim politikk, klimaendring, transport og energi. Gjennom disse strategiene ønsker EU å oppnå en mer effektiv politikk-utforming og bedre utnyttelse av ressurser. Dette skal man gjøre gjennom utvikling av handlingsplaner knyttet til den enkelte regions utfordringer og muligheter og gjennomføringen av denne.


EUs definisjon på en makro-region:

"an area including territory from a number of different countries or regions associated with one or more common features or challenges"


Makro-regionene er tenkte samfunn som ikke har en selvstendig politisk status eller institusjoner og som ikke overskygger andre regionale eller nasjonale identiteter. Makro-regionene kan overlappe hverandre slik at en region kan være medlem av flere makro-regioner.


For Østfold fylkeskommune er det Østersjø-strategien og Nordsjø-strategien som er aktuelle.


Østersjøstrategien (Baltic Sea Strategy)

Østersjø-strategien er den første makroregionale strategien i EU. EU har definert fire mål for strategien:
  • Østersjøen skal ha et bærekraftig miljø
  • Østersjøen skal være velstående
  • Østersjøen skal være tilgjengelig og attraktivt
  • Østersjøen skal være sikker
Handlingsplanen omfatter 88 flaggskip-prosjekter som revideres løpende. Det er primært nasjonale aktører som har ansvar for prosjektene. REgionene jobber for å få mer innflytelse.

Om
Østersjø-strategien som ble vedtatt i 2009.

Kommende aktiviteter:
  • 13. - 15. oktober 2010 Generalforsamling i BSSSC
  • 14. - 15. oktober 2010 Stakeholder Forum for Østersjøstrategien

Nordsjøstrategien (Strategy for the North Sea-Channel Area/The North Sea Region 2020)


Om Nordsjø-strategien (Regionskomiteen i EU har i 2010 tatt et inititativ om en egen strategi for Nordsjø-regionen).
Mer informasjon på Østlandssamarbeidets web-side om makroregioner. Se link lenger ned på denne siden.


Regionskomiteen i EU (CoR)
sitt Forum for Makro-regioner har en egen hjemmeside. Den finner du
her.


Østlandssamarbeidet
har en egen web-side som gjelder EUs Makroregioner. Link til siden finner du
her.
Sist oppdatert: 13.04.2011