Hvor mye bidrar hver enkelt skole til elevenes læring? - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Hvor mye bidrar hver enkelt skole til elevenes læring?

Lærer hjelper elever i klasserom

I en fersk rapport har Utdanningsdirektoratet regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring. Analysen så langt tyder på at kurven i Østfold er stigende.

I Utdanningsdirektoratet ferske «Skolebidragsindikatorer i videregående skole» presenteres en rekke indikatorer for skolenes bidrag til elevenes resultater, etter at det er tatt hensyn til det grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i videregående skole. 

- Ferske tall fra SSB
viser at flere ungdommer i Østfold fullfører og består videregående opplæring, og at vi nærmer oss landsgjennomsnittet. Den nye rapporten om skolebidragsindikatorer utrykker også at det har vært fremgang de siste årene. Den viser imidlertid også at det er visse ulikheter mellom skolene, men bildet er ikke entydig. Det kan tyde på at vår satsning mot en mer felles og enhetlig Østfoldskole er et godt grep som vil utvikle vår kvalitet videre, sier fylkesdirektør Opplæring Solveig Olsen Fjærvik.

- I sektorplanen «Østfoldskolen mot 2020 - fornyelse av videregående opplæring i skole og bedrift» legger vi stor vekt på utviklingen av kvaliteten på det videregående opplæringstilbudet. Målet er å gi et relevant opplæringstilbud, som gjør at elevene lærer mer og opplever mestring og inkludering. For å nå dette målet trenger vi gode målinger for å vurdere kvaliteten på det opplæringstilbudet fylkeskommunen gir. Skolebidragsindikator-rapporten vil være et av flere viktige verktøy for oss i vårt kvalitetsarbeid. De siste årenes arbeid i klasserom og verksteder har gitt resultater, og vi har stor tro på at en enda mer målrettet innsats vil gjøre at den gode fremgangen avslutter fylkedirektøren.

Hva er skolebidragsindikator?

Skolebidragsindikatoren er et mål på hvor mye den enkelte skole har bidratt med i elevenes læring, når man har fjernet betydningen av andre forhold, for eksempel sosial bakgrunn og hva de lærte på grunnskolen.

Disse indikatorene er brukt i rapporten

  • Skoleårsindikatorer som angir skolens bidrag i skoleåret 2014-15 til forventet fullføring, forventet gjennomføring og forventet gjennomsnittskarakter gjennom et helt skoleløp.
  • Trinnindikatorer som angir skolens bidrag til gjennomføring, fullføring og karakterer på hvert av trinnene i videregående skole for skoleåret 2014-15.
  • Overgangsindikatorer som angir skolens bidrag til gjennomføring og fullføring i overgangene mellom Vg1 og Vg2 og mellom Vg2 og Vg3/lære sommer-høst 2015.
  • Kullindikatorer som angir skolens bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for elevene som begynte i videregående skole i august 2012, etter to år for yrkesfag og etter tre år for studieforberedende.
  • Indikator for spesialundervisning som angir skolens bidrag til gjennomføring for alle elever med spesialundervisning på alle skolens trinn i skoleåret 2014-15.


Utdanningsdirektoratets rapport om skolebidragsindikatorer (ny nettside)


Sist oppdatert: 08.06.2017 Kristin Hermansen Josefsen