Nå starter økonomiplanstafetten - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Nå starter økonomiplanstafetten

Foto fra Shutterstock

Både posisjonen og opposisjonen i fylkestinget la torsdag fram sine respektive forslag til økonomiplan 2018-2021 for Østfold fylkeskommune.

Om det er vårens vakreste eventyr skal være usagt, men det er noe rituelt over budsjett- og økonomiplanarbeidet:

Først legger fylkesrådmannen fram sitt utgangspunkt og administrative forslag, før det hele knas, bearbeides og politiseres på partikontorene i femte etasje på fylkeshuset i Sarpsborg. Så, i fylkesutvalget, legger partene fram sine forslag, basert på rådmannsforslaget, men tilpasset politisk ståsted.

Så også i år, og med en uskreven lov om at debatten tas i fylkestinget, ikke før. Og så er det viktig å takke hverandre for et gjennomarbeidet forslag (selv om man er dundrende uenig i det som står der). Økonomiplanen er en kjærkommen anledning til å anskueliggjøre egen politikk.

- Jeg må bare beklage at jeg ikke har klart å finne en eneste ting jeg er uenig i, repliserte Høyres Simen Nord etter at Siv H. Jacobsen hadde lagt fram posisjonens forslag.

Her er de forskjellige forslagene - og "dom" faller i fylkestinget om to uker. Flertallsinnstillingen blir den som går videre til "finalen" - altså den høytidelige økonomiplandebatten.

Posisjonens forslag


Flertallspartiene i Østfold fylkeskommune vil satse sterkt på kompetanse, skole og full læreplassdekning for å takle fremtidens utfordringer og utløse fremtidige muligheter.

Fra innledningen: "Det er viktig at fylkeskommunens økonomiplan blir et viktig bidrag til å løse de virkelige store utfordringene for Østfold. Læreplass til alle som har behov for det og arbeid til alle er sentrale tema. Det grønne skiftet vil stille krav til omstilling. Det er også viktig at Østfold fylkeskommune utnytter mulighetene i det grønne skiftet til næringsutvikling, ikke minst gjennom samfunnsutviklende innkjøp og anbud og fylkets egne næringssatsinger gjennom Næringsriket Østfold og det løpende arbeidet i næringskomiteen. En økende dreining av transporten mot kollektiv, gang- og sykkel er også en sentral del av denne satsingen".

Opposisjonens forslag

Fra innledningen: "Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker en langsiktig god drift med rom til nødvendige investeringer. Rådmannens arbeid med effektivisering av driften er gledelig og i tråd med hva vi har foreslått tidligere. Vårt alternative økonomiplanforslag viser at vi med noen omprioriteringer fortsatt kan gjøre mer for å sikre viktige tilbud til fylkets innbyggere. Østfold fylkeskommune har to overordnede mål: å styrke kompetansenivået til innbyggerne i Østfold, og å øke antall arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten. Våre prioriteringer handler om skole, næringsliv og infrastruktur slik at vi kan oppnå disse målene".


Posisjonens forslag ble vedtatt mot fire stemmer (H, Frp, V), og blir dermed innstillingen fra fylkesutvalget til fylkestinget

Sist oppdatert: 08.06.2017 Fredrik Andreas Norland