Tilskudd til restaurering og tilrettelegging av natur

Det kan søkes om inntil 50 prosent av totalkostnadene inkludert arbeidsinnsats. Søknadsfristen er 15. mars 2019.

Dam omgitt av trær - Klikk for stort bilde Yngve Trandem

Midlene skal benyttes til å restaurere eller reetablere/gjenskape biotoper av naturtyper som er i markert tilbakegang i fylket, for eksempel bekker, dammer og små våtmarker, kystlynghei, rikmyr, kalkrike enger, rike løvskoger og tørrbakker.

Områdene skal i størst mulig grad gjøres tilgjenglig for allmennhenten, og midlene kan også benyttes til tilretteleggingstiltak.

Både privatpersoner, foreningen og offentlige instanser kan søke.

Nærmere opplysninger ved fylkesbiolog Atle Haga, telefon 970 38 865 eller epost: atlhag@ostfoldfk.no.